Browsing Posts in Par mums

2013. gada publiskais pārskats.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas kārtības noteikumi.

2013.gada nogalē “Mercedes – Benz” ģenerālpārstāvis Latvijā SIA “Domenikss” ziedoja autodetaļas 21 343 eiro vērtībā. Saņemtās detaļas jau tiek izmantotas mācību procesā. Ziedojumā ir dažādu veidu augstvērtīgas autodetaļas, gaismas lukturi un dažādi rīki, kādus profesionāļi lieto, remontējot “Mercedes – Benz” automašīnas.

Gan skolotāji, gan audzēkņi priecājas par saņemtajām lietām, jo skola nevar atļauties tērēt tik lielu naudu taikai detaļām.

Pateicoties ziedojumam, jaunieši varēs padziļināti izprast autobūves principus un kļūt par labiem speciālistiem.

Stipendiju piešķiršanas iekšējie noteikumi.

6.janvārī astoņi Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 4.kursa audzēkņi devās uz Vāciju, kur mēnesi kvalifikācijas praksē savas prasmes pilnveidos uzņēmumos.

Uz Vāciju devās četri topošie automehāniķi – Aivis Iļjins, Andrejs Alijevs, Artis Melderis, Georgijs Kokarevičs – un četri nākamie galdnieki – Toms Elsts, Viktors Macuļevičs, Jevgēnijs Mednis un Ivans Griščuks. Jauniešus pavada angļu valodas skolotāja Ilona Moršina, kura tur būs nedēļu un pārliecināsies, vai visi nonākuši savās prakses vietās.

Automehāniķi strādās Autocentrā Weyher, Automobile Rossberg KFZ meisterbetrieb uzņēmumos, bet  galdnieki – Tietjen Holz Kunststoff Technik, Klaus Mevert Tischlerei.

Jaunieši kā apliecinājumu par praksi Vācijā saņems Europass Mobility un prakses uzņēmuma sertifikātus.

Gatavojoties praksei, jaunieši intensīvi mācījušies vācu valodu, jo skolā to neapgūst, bet prakses vietā tajā būs jāsarunājas. Šī mēneša laikā jaunieši ne tikai izies praksi uzņēmumos, bet iepazīs valsts kultūru un tradīcijas.

Prakse norit Leonardo da Vinci projekta (vien.nr.2013-1-LV1- LEO01-05139)  ietvaros.

Mācību sociālā tīkla MYKOOB (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas kolektīvs 2013./14. māc.g.

Pamatojoties uz izglītības iestādes pašu ieņēmumu plānu 2014.gadam un veiktajiem aprēķiniem, ar 2014.gada 3.janvāri noteikt sekojušus maksas pakalpojumu izcenojumus juridiskām personām, privātpersonām, izglītības iestādes darbiniekiem, kurus var skatīt šeit: 2014.gada 3.janvāra, rīkojums Nr. 1-8/6

Maksas pakalpojumu cenrādis


Skolas darbība pamatojas uz kopēji noteiktajām vērtībām, vīzijas, misijas un nospraustajiem attīstības virzieniem

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pamatvērtības:

• profesionalitāte

• atsaucība

• vienotība

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas VĪZIJA-

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši pedagogi. Skolas mērķis ir kļūt par vienu no 10 labākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, mašīnzinību un pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas MISIJA-

Sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītību mūža garumā.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas GALVENIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:

• Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana.

• Jaunu izglītības programmu plānošana, izstrāde un ieviešana.

• Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū.

• Sekmēt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.

• Celt profesionālās izglītības mācību kvalitāti.

DARBA UZDEVUMI 2013./2014. MĀCĪBU GADAM