Aizkraukles Profesionālās vidusskolas

2013. gada pašnovērtējuma ziņojums.

2012./2013. mācību gada publiskais pārskats.

Kā mums veicas un ko mēs varam dot…

2012./13. mācību gadā amatpersonu atalgojums:

-septembrī

-oktobrī

-novembrī

-decembrī

-janvārī

-februārī

-martā

-aprīlī

-maijā

-jūnijā

-jūlijā

-augustā

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas darbinieku pieņemšanas laiki.


2011./2012. mācību gada publiskais pārskats.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Reģistrācijas Nr.4531002881

PVN reģ. Nr 90009620223
Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101
Valsts kase- kods TRELLV22
Konts LV58TREL2150671001000

e-pasts: aizkavs@inbox.lv

mājas lapa: http://www.apvs.lv

tālrunis- Aizkrauklē: 65121035

Skolas darba laiks: 8.00 – 17.00

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas iekšējo noteikumu reģistrs.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas

direktore Ruta Krūkle

 

 

 

Izglītība:

No 1995-1997, Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultātes Vides zinātnes un pārvaldības institūts. Maģistra grāds vides pedagoģijā . Diploms Nr. 002509

No 1974-1979, Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, filozofijas specialitāte.  Filozofa, pasniedzēja kvalifikācija. Diploma Nr. 308881, 2012.gadā – maģistra grāds filozofijā.

No 2007-2008, SIA „Zygon Batic Colsullting” mācību centrā, Profesionālās pilnveides izglītības programma- Personāla vadība, Apliecība Nr. 046206

Latak S3-325 un ZBC Latvija sertifikāts Nr. PD-07 Personāla direktors. Sertifikācijas dat. 04.08.2008. Derīgs līdz 04.04.2013.

Darba pieredze:

No 2011.gada 1.septembra Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktore.

No 2010. gada 5. septembra līdz 2011.gada 31.augustam Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Izglītības iestāžu pārvaldības nodaļa. Vecākā referente.

No 1994.gada 5.augusta līdz 2009.gada 30.decembrim, Ogres rajona pašvaldība, Izglītības pārvaldes vadītāja.