Mācību sociālā tīkla MYKOOB (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas kolektīvs 2013./14. māc.g.

Pamatojoties uz izglītības iestādes pašu ieņēmumu plānu 2014.gadam un veiktajiem aprēķiniem, ar 2014.gada 3.janvāri noteikt sekojušus maksas pakalpojumu izcenojumus juridiskām personām, privātpersonām, izglītības iestādes darbiniekiem, kurus var skatīt šeit: 2014.gada 3.janvāra, rīkojums Nr. 1-8/6

Maksas pakalpojumu cenrādis


Skolas darbība pamatojas uz kopēji noteiktajām vērtībām, vīzijas, misijas un nospraustajiem attīstības virzieniem

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pamatvērtības:

• profesionalitāte

• atsaucība

• atvērtība

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas VĪZIJA-

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši pedagogi. Skolas mērķis ir kļūt par vienu no 10 labākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, mašīnzinību un pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas MISIJA-

Sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītību mūža garumā.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas GALVENIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:

• Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana.

• Jaunu izglītības programmu plānošana, izstrāde un ieviešana.

• Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū.

• Sekmēt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību Aizkraukles profesionālajā vidusskolā.

• Celt profesionālās izglītības mācību kvalitāti.

DARBA UZDEVUMI 2013./2014. MĀCĪBU GADAM

 

 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas struktūra 2013.gadā.

Maijā

Aprīlī

Martā

Februārī

Septembrī

Oktobrī

Novembrī

Decembrī

Janvārī
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas

2013. gada pašnovērtējuma ziņojums.

2012. gada publiskais pārskats.